parfümde akort nas?l yap?l?yor?

parfümde akort nas?l yap?l?yor?

parfümde akort nas?l yap?l?yor?

parfümde akort nas?l yap?l?yor?

parfümde akort nas?l yap?l?yor?
parfümde akort nas?l yap?l?yor?

parfümde akort, belirli bir koku üretmek için birkaç farkl? notan?n birle?tirilmesidir. parfümün kal?c?l??? ve kokusunun de?i?iklikleri, kullan?lan notalar?n kombinasyonlar?na ba?l?d?r. bir parfümün genellikle üç ana akoru vard?r: üst nota, kalp nota ve baz nota.
üst notalar, parfümün ilk saniyelerinde hissedilen taze ve hafif kokulard?r. meyve, çiçek, baharat veya narenciye esanslar?ndan olu?abilirler. ancak, üst notalar k?sa ömürlüdür ve yakla??k 10-15 dakika içinde uçarlar.
kalp notalar?, parfümün orta k?sm?nda hissedilen notalard?r ve daha uzun süre kal?rlar. çiçek, baharat veya meyve esanslar?ndan olu?abilirler. kalp notalar?, parfümün karakteristik kokusunu olu?turan notalard?r.
baz notalar?, parfümün en kal?c? k?sm?d?r ve kokunun temelini olu?tururlar. deri, ah?ap, misk veya vanilya gibi esanslar içerebilirler. baz notalar?, genellikle 2-3 saat sonra ortaya ç?karlar ve ciltte daha uzun süre kal?rlar.
bir parfümdeki akortlar?n birle?imi, parfümün karakteristik kokusunu olu?turur. parfümörler, farkl? akortlar? deneyerek yeni ve benzersiz kokular yaratmak için çal???rlar.

https://www.mojparfum.com/

deneme