parfüm yap?m? hakk?nda bilgiler

parfüm yap?m? hakk?nda bilgiler

parfüm yap?m? hakk?nda bilgiler

parfüm yap?m? hakk?nda bilgiler

parfüm yap?m? hakk?nda bilgiler
parfüm yap?m? hakk?nda bilgiler

parfüm yap?m?, parfümeride veya evde yap?labilen bir i?lemdir. parfümler, genellikle üç ana notadan olu?an bir kar???mdan olu?ur: üst nota, orta nota ve dipnota. bu notalar, birbirleriyle uyumlu bir ?ekilde kar??t?r?larak istenen koku elde edilir.
parfüm yap?m?, parfüm yap?m?nda kullan?lan malzemelerin do?ru oranlarda kar??t?r?lmas?n? gerektirir. parfüm yapmak için kullan?lan malzemeler, uçucu ya?lar, çözücüler, fixatives ve baz? esansiyel ya?lard?r. bu malzemelerin oranlar?, istenilen koku profiline göre ayarlanabilir.
parfüm yap?m?n?n ilk ad?m?, üst, orta ve dip notalar için kullan?lan uçucu ya?lar?n belirlenmesidir. uçucu ya?lar, bitkisel kaynaklardan veya sentetik olarak üretilebilir. üst nota genellikle daha hafif kokulardan, orta nota daha a??r kokulardan ve dip nota daha kal?c? kokulardan olu?ur.
bir sonraki ad?m, çözücülerin belirlenmesidir. bu malzemeler, uçucu ya?lar?n seyreltilmesine yard?mc? olur. genellikle alkol kullan?l?r, ancak bazen su da kullan?labilir.
fixatives, kokunun daha kal?c? olmas?na yard?mc? olan malzemelerdir. baz? esansiyel ya?lar da fixatives olarak kullan?labilir.
en son olarak, baz malzemeler eklenir. bu malzemeler, parfümün k?vam?n?, dayan?kl?l???n? ve kal?c?l???n? belirler.
parfüm yap?m? zahmetli bir i?lem olsa da, do?ru malzemeler ve tekniklerle herkes evde kendi parfümünü yapabilir. ancak, parfüm yap?m? s?ras?nda do?ru oranlar ve güvenlik önlemleri mutlaka göz önünde bulundurulmal?d?r.

https://www.mojparfum.com/

deneme