parfüm notalar?, renkler ve burçlar

parfüm notalar?, renkler ve burçlar

parfüm notalar?, renkler ve burçlar

parfüm notalar?, renkler ve burçlar

parfüm notalar?, renkler ve burçlar
parfüm notalar?, renkler ve burçlar

astroloji ve burçlar ile parfüm notalar? aras?nda bir ba?lant? yoktur. ancak, parfüm notalar?, ki?isel tercihler ve cilt kimyas? ile ilgilidir.
parfümlerde kullan?lan notalar, üç temel kategoride incelenebilir: üst notalar, orta notalar ve dip notalar. üst notalar, ilk s?k??ta hissedilen taze ve hafif kokulardan olu?ur. orta notalar, üst notalar?n uçuculu?u kaybolduktan sonra ortaya ç?kan kokulard?r. dip notalar, parfümün en kal?c? kokular?d?r ve en uzun süre kal?c?l?k sa?larlar.
renkler, parfüm notalar? ile ilgili de?ildir. ancak, baz? insanlar belirli renklerin belirli burçlarla ili?kili oldu?una inan?rlar. örne?in, ate?li burçlar olarak bilinen koç, aslan ve yay burçlar?na k?rm?z? renk yak??t?r?l?rken, sakin burçlar olarak bilinen bo?a, ba?ak ve o?lak burçlar?na ye?il renk yak??t?r?l?r.
ancak, bu renklerin parfüm seçimi ile do?rudan bir ili?kisi yoktur. parfüm seçimi, ki?isel tercihlere ve cilt kimyas?na ba?l?d?r. herhangi bir burç ya da renk ile do?rudan ilgili de?ildir.
https://www.mojparfum.com/

deneme